Page content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN LOOPBAANREGISSEUR

Gedeponeerd op 28 mei 2003 onder nummer 01100036 bij de Kamer van Koophandel Friesland

Artikel 1. Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, LoopbaanRegisseur, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt begeleidingsopdrachten te (doen) verrichten.

1.2 Begeleidingsopdracht: de opdracht tot loopbaanbegeleiding, outplacement, verzuimpreventie en reïntegratie (gedurende de eerste 2 ziektejaren) van werknemers alsmede de opdracht tot begeleiding van leidinggevenden bij loopbaanbegeleiding, outplacement, verzuimpreventie en reïntegratie.

1.3 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan LoopbaanRegisseur opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van begeleidingsopdrachten.

1.4 LoopbaanRegisseur: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaand samenwerkingsvoorstel of aanbod heeft uitgebracht.

1.5 Samenwerkingsvoorstel: offerte.

1.6 Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij of voor de opdrachtgever uitvoert.

1.7 Partijen: Opdrachtgever en LoopbaanRegisseur.

1.8 Contractperiode: De overeengekomen duur van de opdracht zoals vermeld in het samenwerkingsvoorstel.

1.9 Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen.

1.10 Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, loonschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies voor derden.

1.11 Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, samenwerkingsvoorstellen en opdrachten met betrekking tot het door LoopbaanRegisseur leveren van begeleidingsdiensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van LoopbaanRegisseur uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand kunnen komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De door LoopbaanRegisseur gemaakte Samenwerkingsvoorstellen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.5 De prijzen in aanbiedingen en Samenwerkingsvoorstellen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.6 Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de te verwachten duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.

2.7 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is LoopbaanRegisseur gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij vermelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op en bepaalde persoon die met loopbaanregisseur of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege LoopbaanRegisseur.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst het vereist, heeft LoopbaanRegisseur het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan Loopbaanregisseur.

3.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LoopbaanRegisseur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LoopbaanRegisseur c.q. Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LoopbaanRegisseur c.q. Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft LoopbaanRegisseur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 LoopbaanRegisseur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat LoopbaanRegisseur is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien door LoopbaanRegisseur (ingeschakelde derden) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6 In het kader van de opdracht wordt een Voortgangs- dan wel Eindrapportage uitgebracht.

Artikel 4. Verlenging en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractsperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds per aangetekend schrijven te geschieden.

4.3 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

4.3.1 de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.3.2 de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4.3.3 de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

4.3.4 conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.4 Opdrachtgever legt aan de Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever, de Gedragscode van de Opdrachtnemer en/of de beroepsethiek.

4.5 Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.6 Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 5. Vergoedingen

5.1 LoopbaanRegisseur factureert op basis van voorschotdeclaraties. Verrekening van het voorschot vindt steeds achteraf plaats na de contractperiode, tenzij anders overeengekomen.

5.2 LoopbaanRegisseur houdt maandelijks een urenverantwoording bij, welke als basis dient voor de eind-declaratie van de uitgevoerde opdracht.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van LoopbaanRegisseur, c.q. de Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.4 Betaling van het factuurbedrag dient –zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zo die niet geschiedt, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Facturen zijn te allen tijden voorzien van een datum specificatie.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte –zonder enig recht op korting of verrekening- voor rekening van de opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.8 Tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook aan LoopbaanRegisseur verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent opdrachtgever bij deze bij voorbaat aan LoopbaanRegisseur op diens eerste verzoek een stil pandrecht op alle goederen die tot het vermogen van opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 LoopbaanRegisseur voert de overeengekomen opdracht met inachtneming van het aanvaarde Samenwerkingsvoorstel naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar verwacht kan worden.

6.2 LoopbaanRegisseur neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.3 De aansprakelijkheid van LoopbaanRegisseur jegens de Opdrachtgever voor welke schade van welke aard dan ook –al dan niet geleden door de Opdrachtgever of derden– ontstaan door werkzaamheden, verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van de Opdrachtnemer, dan wel ontstaan door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door Loopbaanregisseur en/of de Opdrachtnemer is beperkt tot het betreffende factuur- en/of contractbedrag over de laatste zes maanden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van LoopbaanRegisseur dan wel de Opdrachtnemer.

6.4 De Opdrachtgever is gehouden om LoopbaanRegisseur en de eventuele Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.5 LoopbaanRegisseur is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekeringsen belastingwetgeving. De LoopbaanRegisseur vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

7.2 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdracht-nemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen.

7.3 LoopbaanRegisseur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LoopbaanRegisseur zijn verplichtingen had moeten nakomen.

7.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8. Geheimhouding en non concurrentie

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

8.3 LoopbaanRegisseur zal de opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 7.1 omschreven, de activiteiten van de opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie betreffende te begeleiden werknemers. Deze verplichting geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

8.4 LoopbaanRegisseur c.q. Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan LoopbaanRegisseur verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databasebestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

8.5 De Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de Opdrachtnemer, zijn vervanger, of met de door opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2405 BW is verbonden.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (geheimhouding) behoudt LoopbaanRegisseur en/of de Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege LoopbaanRegisseur zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken zoals aparte post, in het samenwerkingsvoorstel of de factuur zijn vermeld.

9.2 Alle door LoopbaanRegisseur verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LoopbaanRegisseur niet gerechtigd tot verveelvoudiging en openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.

9.3 LoopbaanRegisseur behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Boete

10.1 Bij overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in artikel 7 verbeurt de Opdrachtgever jegens LoopbaanRegisseur een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging en verrekening vatbare boete van € 25.000,- overtreding vermeerderd met € 500,- per dag of onderdeel daarvan dat de overeenkomst voortduurt, onverminderd het recht van LoopbaanRegisseur om volledige schadevergoeding te vorderen en/of tot beëindiging van de Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 11. Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

11.1 Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

11.2 Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en LoopbaanRegisseur is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Reglement van Rechtsprak van de Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs, Outplacement consultants en Carrière coaches (NOLOC).

11.3 Indien met betrekking tot voorgemelde geschillen door Partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

 

 

Comment Section

0 reacties op “Algemene voorwaarden

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.