Klachtenprocedure
Klachtenprocedure coaching, masterclasses en trainingen inzake loopbaancoaching, outplacement en re-integratie.

Samenvatting Klachtenprocedure:

Als je ontevreden bent, kun je een klacht indienen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure LoopbaanRegisseur


LoopbaanRegisseur is een professionele dienstverlener en leert graag van deelnemers. 

We doen ons best om om je te helpen en om zo helder en transparant mogelijk met je te communiceren. 


Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. 

Elke feedback is welkom. 


We verzoeken je om je klacht te mailen. 

Vervolgens maken we een afspraak met je. 


Doel is jouw klacht alle aandacht en ruimte te geven die het verdient. 

Vervolgens proberen we tot een oplossing te komen. 


De uitkomst word je door LoopbaanRegisseur gemaild. 

Als je ontevreden bent over deze reactie, kun je je wenden tot de klachtencommissie. 


In dat geval kun je contact opnemen met Mw. Inge van Hunnik te Amsterdam en haar jouw klacht mailen.

Je vindt haar op LinkedIn: klik op LinkedIn profiel Inge van Hunnik. Zij zal de verdere procedure met je afstemmen. 

Inge van Hunnik fungeert in deze als regisseur van jouw klacht en zal er alles aan doen om samen tot overeenstemming te komen. 


Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen per mail worden ingediend.

Inge van Hunnik zal de ontvangst van jouw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen per mail bevestigen. 


Zij zal jouw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen de klacht per mail voorleggen aan Opstellen.com. 

Opstellen.com reageert naar Inge van Hunnik zo snel mogelijk per mail en uiterlijk binnen 10 werkdagen.


Inge van Hunnik stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. 

Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. 


Inge van Hunnik streeft naar een oplossing die de waarden en de criteria van beide partijen combineren en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van Inge van Hunnik zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.


LoopbaanRegisseur geeft meteen en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. 

Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.


De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, zoals een erkend mediator.

De klachtencommissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.


Een klacht wordt binnen 30 werkdagen na ontvangstbevestiging door Inge van Hunnik afgehandeld. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt.


Als er een beslissing is gevallen, kun je binnen 20 werkdagen bij Inge van Hunnik in beroep gaan tegen deze beslissing. 

Wel dien je dan te beschikken over nieuwe, aanvullende informatie en deze te presenteren.


Alle documenten met betrekking op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. 

Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.


De genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.


Opgesteld augustus 2019.