Welke LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals zijn er?
Welke LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals zijn er?

Welke LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals zijn er?

Welke LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals zijn er?

Onderstaand een overzicht van LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanBegeleiders van A t/m. Z.

Er zijn in Nederland ongeveer 10.000 LoopbaanCoaches en er is een veelheid van Instrumenten beschikbaar voor LoopbaanCoaches.

Er zijn 3 hoofdcategorieën instrumenten:
  • Testen
  • Individuele gesprekken
  • Groepstrainingen.

1- LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals: Testen

Er zijn testen om de verstandelijke capaciteiten te testen, zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid, technisch inzicht, etc.

Er is een breed scala aan testen beschikbaar om de persoonlijkheid en gedrag in kaart te brengen. Hiermee kunnen ook blokkades en latente talenten in beeld gebracht worden.

Verder zijn er testen voor drijfveren, normen & waarden, burn-out, groepsdynamica, etc.

2- LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals: Individuele Gesprekken

Er zijn vele werkvormen en vormen van coaching. Van stap voor stap doorvragend tot provocatief coachend.

De instrumenten worden afgestemd op wat de cliënt wil leren: inzicht, kennis over sollicitatiegesprekken, onbewuste patronen helder krijgen, loopbaankoers ontdekken, etc.

3- LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals: Groepstrainingen

Groepstrainingen gaan een stap verder dan individuele coaching, omdat de situatie en de interactie voor de cliënt minder controleerbaar is. Ook kan er minder uit de ratio gereageerd worden.

Groepstrainingen worden ingezet, omdat men samen sneller en meer leert. Onbewuste patronen worden eerder zichtbaar, zodat de cliënt beduidende stappen voorts kan zetten.

LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals

LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals

De LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanBegeleiders van A t/m. Z

Onderstaand volgt een opsomming van de loopbaaninstrumenten op alfabetische volgorde:

Assessmentcoaching

begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure).

Doel is dit de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt (bron: Wikipedia)

Biografisch werken

‘Bios’ is leven en ‘grafos’ betekent schrijven. Letterlijk betekent biografie dus levensbeschrijving.

Biografisch werken is een persoonlijk onderzoek waarbij de coachee het eigen levensverhaal opschrijft om ervaringen, patronen thema's en drijfveren te ontdekken.

Op deze manier ontstaat er een dieper inzicht in jezelf, en cirkeltjes waar je in ronddraait, zodat je er makkelijker uit kunt stappen.

Doel is een beter evenwicht in je persoonlijke leven, in je professionele leven en tussen deze twee;

Competentiegericht Coachen

Geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau.

Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."

Counseling

Is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

E-coaching

Coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij management-development coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Enneagram

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat negen betekent en grammos, hetgeen iets wat geschreven of getekend is betekent. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterveelhoek.

Volgens bepaalde stromingen in de pseudowetenschap kan iemands karakter met behulp van dit diagram worden ingedeeld.

De wetenschappelijke psychologie gebruikt het enneagram niet.

Negen persoonlijkheidstypen zouden dit diagram elk een vast punt hebben en via lijnen met elkaar in verbinding staan.

Dit veronderstelt dat de onderlinge relaties van de typen volgens vaste patronen verlopen.

FamilieOpstellingen

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’.

Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie.

Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.

Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders.

Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn.

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. (bron: Wikipedia)

Ik werk veel met Familieopstellingen als. Zij behoren tot mijn meest favoriete loopbaaninstrumenten. Voor meer info klik op Familieopstellingen.

Interviewen met LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Luisteren naar wat de ander zegt is een actieve houding en een werkwoord. Het is een hele kunst om onbevooroordeeld, nuchter en feitengericht te luisteren. Samenvatten is een manier om terug te geven wat je tijdens het luisteren hebt opgevangen.

Vat feitenmatig en objectief samen. Doorvragen doe je om aanvullende informatie te vergaren. De LSD-interview techniek is ontworpen om af te rekenen met OMA (Oordelen, Adviezen en Meningen);

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt.

Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt een zwakte. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfvertrouwen word je arrogant.

Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen.

Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Die vervelende eigenschap van de ander is natuurlijk ook een kwaliteit waarin hij is doorgeschoten.

En het mooie is dat juist voor degene die er allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze allergie ligt een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd.

Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam of geduldig en daarin doorgeschoten?

Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging, is omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Zo kun je je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen opstellen. Dat wordt meestal weergegeven in een figuur. Dit figuur noemen we een kernkwadrant. Dit is het kernkwadrant van de kwaliteit 'daadkracht' van Lisa. Zij wordt vaak geprezen omdat ze 'dingen voor elkaar krijgt'.

Maar ze krijgt ook wel eens van haar baas te horen dat ze iets geduldiger mag zijn. "Je collega komt heus wel met een voorstel, als jij haar niet steeds vóór bent!"

LoopbaanAnkers

kunnen een drijfveer vormen bij keuzes die je in de loop van je carrière maakt. Als je keuzes maakt die haaks staan op jouw ankers, komen ze aan de oppervlakte omdat het gaat wringen.

Ken je ze wel en houd je er rekening mee, dan zullen ze bijdragen aan zowel je zelfbeeld als je zelfverwezenlijking: je doet wat het meest bij je past. Ankers: Technisch/functioneel, Algemeen Management, Autonomie, Stabiliteit, Ondernemend, Dienstverlenend, Uitdagend en Levensstijl / balans.

Voor een test met Loopbaanankers klik op:

 Loopbaanankers van Schein deel 1.

Loopbaanankers van Schein deel 2.

Loopbaanankers van Schein deel 3.

Loopbaancounseling

Heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie.

Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

LoopbaanOpstellingen

Een LoopbaanOpstelling is een variant van een FamilieOpstelling, waarbij elementen van een loopbaan opgesteld worden middels representanten. Blokkades in een loopbaan kunnen kunnen inzichtelijk worden en oplossen.

Ook kan inzichtelijk gemaakt worden welke functies iemands passie en bezieling heeft en welk type organisaties of opdrachten bij iemand past.

Ik werk veel met loopbaanopstellingen. Zij behoren tot mijn meest favoriete loopbaaninstrumenten. Voor meer info klik op Loopbaanopstellingen.

Mindfulness Coaching

Vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.

Persoonlijke Coaching

Is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren. (bron Wikipedia)

Provocatief Coachen

Gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt.

Het wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen.

Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en waardering te uiten.

Persoonlijk ben ik gek op provocatief coachen. Het behoort tot één van mijn meest favoriete loopbaaninstrumenten.

Psychosynthese coaching

Activeert de scheppende vermogens, die de cliënt de moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en werk.

STARR Interview Techniek

STAR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) is een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken. STAR wordt ook wel uitgebreid tot STARR met een vijfde stap voor Reflectie. (Bron: Wikipedia).

Met het gebruik van de STAR-interviewmethode wil de interviewer op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een sollicitant of medewerker, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest.

Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, Resultaat en Reflectie worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een medewerker opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden

Voor meer info klik op STARR-interviewmethode

Stregth, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)

Breng in een matrix in kaart: 5 Sterke & 5 Zwakke punten en 5 Kansen & 5 Bedreigingen op de arbeidsmarkt. Als je je 5 Kansen combineert met 5 Kansen op de Arbeidsmarkt, krijg je 25 mogelijkheden. Je kruist de 5 krachtigste combinaties aan.

Als je 5 Zwakten combineert met 5 Bedreigingen op de arbeidsmarkt, krijg je 25 bottlenecks, waarbij je er maximaal 5 aankruist. Nu weet je welke Strategie je moet ontwikkelen, zodat je met jouw krachtige punten de bottlenecks kunt overwinnen;

Swedana

Komt voort uit het boeddhisme. De cliënt wordt door middel van meditatie, yoga en gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen op de oorzaak van bepaalde patronen en blokkades. Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden wordt kan een blokkade vrijkomen.

Systemic coaching

Gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

Teamcoaching

De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

TMA Talentenanalyse

maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Er worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties;

Transformationele Coaching

Is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Voice Dialogue

Is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming.

Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren.

Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert.

Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

Een wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op het eigen leven en werk. Het verhaal onder het verhaal wordt zichtbaar en voelbaar.

Datgene wat iemand drijft en wat iemand belemmert komt boven, en kan vervolgens aangepakt worden. Nieuwe invalshoeken worden ontdekt voor probleemoplossing, koersbepaling en procesbevordering;

Met welke LoopbaanInstrumenten voor LoopbaanProfessionals werkt LoopbaanRegisseur?

Bij de start van een traject kan het handig zijn om met testen te werken. vaak ligt de focus op het in kaart brengen van belemmeringen en hoe hierin naar welke opening te zoeken.

Er wordt veel gewerkt met groepstrainingen, omdat dit het leren vanuit gedrag (in plaats van idealen en denkbeelden) versterkt.

Er is een voorkeur voor werken met familieopstellingen en loopbaanopstellingen.

Qua loopbaaninstrumenten is het werken met opstellingen bijzonder. Zelden kan een cliènt duurzaam zo veel leren in zo'n korte tijd.

Kennismaken met LoopbaanInstrumenten voor Professionals?

Om een perfecte loopbaan op te bouwen en om de baan te vinden die super goed bij je past, zijn er 5 stappen en 5 trainingen.

Als loopbaanprofessional ga je dan je repertoire uitbreiden met familie- en loopbaanopstellingen.

Zij behoren tot mijn meest favoriete loopbaaninstrumenten.

1- Hoe word je jezelf en hoe ontdek je je grootste talenten?

Klik op Training no. 1: De Personal Power Training

2- Hoe ontdek je je levensopdracht en je loopbaankoers?

Klik op Training no. 2: De Professional Power Training

3- Hoe leer je jezelf authentiek te presenteren met de Elevator Pitch?

Klik op Training no. 3: De Presentation Power Training.

4- Hoe maak je een CV die bovenop de stapel met uitnodigingen komt en hoe genereert je LinkedIn-profiel automatisch uitnodigingen in je mailbox?

Klik op Training no. 4: De Promotion Power Training

5- Hoe spoor je (verborgen) vacatures op, hoe beantwoord je alle vragen failproof en hoe solliciteer je succesvol?

Klik op Training no.5: De Working Power Training.

Trajecten voor je Loopbaan

Je kunt er ook voor kiezen dat ik je begeleid tot en met dat je super lekker functioneert.

In je huidige of in je volgende baan.

Daarbij bied ik je 90% SuccesGarantie.

Om te kijken wat anderen zeggen, klik op Wat zeggen anderen?

En 90% dat is in de wereld van loopbaanbegeleiding en outplacement super hoog.

Kijk, polsstokspringen is best leuk, maar ik wil dat je echt hoog en droog de overkant haalt.

Als je loopbaancoaching zoekt, klik dan op Loopbaancoaching.

Als je een andere baan zoekt, klik dan op Werk naar Werk.

Als je nu ziek bent, klik dan op Re-integratie.

Je kunt ook kiezen voor de 1-daagse Masterclass LoopbaanRegie.

Masterclass LoopbaanRegie

Ben je onderweg naar je burn-out?

Heb je een conflict? Of is je werk saai?

Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

Wil je passiviteit omdraaien in passie?

Dan is deze masterclass perfect voor jou!

Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

Boost dan nu je loopbaan!

Don't be lazy. Get in control!

Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof
Reactie plaatsen